Najvyšší súd SR vyhovel nášmu dovolaniu v medializovanom súdnom prípade namietanej segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni. Svojim uznesením zrušil rozsudky súdov nižšej inštancie a vec opätovne vrátil  Okresnému súd v Prešove na ďalšie konanie. Najvyšší súd na rozdiel od  nižších súdov dospel k záveru, že sme v konaní uniesli svoju časť dôkazného bremena. Teraz je na žalovaných štátnych inštitúciách, aby preukázali, že svojim rozhodnutiami o nastavení školských obvodov nediskriminovali.

Žalobu sme ako mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva – podali proti Ministerstvu školstva SR a okresnému úradu v Prešove v januári 2016 ako verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona. V strategickom súdnom konaní sme namietali, že v dôsledku prijatých rozhodnutí o určení školského obvodu, ktoré nezohľadnili kapacitné problémy školy a zároveň nečinnosti zodpovedných štátnych orgánov, dochádza na základnej škole s materskou školou v Terni k segregácii rómskych detí.

Na súde sme sa domáhali toho, aby súd žalované štátne orgány – Ministerstvo školstva SR a Okresný úrad v Prešove (v súčasnosti už Regionálny úrad školskej správy v Prešove)  – zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia.

V rámci súdneho konania poskytla súdu svoje stanovisko k prípadu aj  bývalá Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá situáciu v danej lokalite z vlastnej iniciatívy zmapovala. Jej stanovisko v súdnom konaní podporilo našu argumentáciu.

Okresný súd v Prešove rozsudkom z februára 2019 našu žalobu zamietol a Krajský súd v Prešove rozsudkom z augusta 2020 v celom rozsahu potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie. Nižšie súdy konštatovali, že sme v súdnom konaní neuniesli dôkazné bremeno a nepreukázali, že rozhodnutiami žalovaných štátnych inštitúcií došlo k segregácii rómskych detí na príslušnej základnej škole. V decembri  2020 sme preto podali proti rozsudku krajského súdu dovolanie na Najvyšší súd SR.   

Najvyšší súd svojím uznesením z 28.3.2023, ktoré bolo doručené v Apríli 2023, zrušil rozsudky krajského a okresného súdu  a vec opätovne vrátil Okresnému súdu v Prešove na ďalšie konanie a rozhodnutie. Vo svojom uznesení poukázal na svoj nedávny rozsudok v prípade segregácie rómskych detí na základnej škole  Stará Ľubovňa – Podsadek a tiež na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch diskriminácie rómskych detí v prístupe k vzdelaniu.

Najvyšší súd na rozdiel od okresného a krajského súdu konštatoval, že sme v konaní ako žalujúca strana uniesli svoju časť dôkazného bremena a teraz je v konaní na žalovaných štátnych inštitúciách, aby preukázali, že svojim rozhodnutiami nediskriminovali.

Vanda Durbáková, právna zástupkyňa Poradne pre občianske a ľudské práva ako žalobcu v súdnom spore k uzneseniu Najvyššieho súdu povedala:

„Jedná sa už o druhé rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade segregácie rómskych detí vo vzdelávaní za pomerne krátku dobu. Prichádza v čase kedy Slovensko čelí žalobe aj zo strany Európskej komisie na Súdnom dvore EÚ. Zodpovedné štátne orgány musia konečne začať konať a z plánu obnovy financovať opatrenia vedúce k odstraňovaniu segregácie, a nie k jej prehlbovaniu v podobe rozširovania kapacít segregovaných rómskych škôl. Okrem iných opatrení musia určovať školské obvody tak, aby podporovali rôznorodosť detí naprieč základnými školami a neprispievali k segregácii znevýhodnených rómskych detí.“

V ďalšom konaní bude okresný súd opätovne posudzovať, či prijatými rozhodnutiami žalovaných inštitúcií došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a tým nami namietanej segregácii rómskych detí.”      

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.