logo
logo
hľadať

Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Prevádzkovateľ:
Poradňa pre občianske a ľudské práva,
občianske združenie
sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
IČO: 37867270
zast.: Denisa Barry, predsedníčka občianskeho združenia


Aké osobné údaje spracúvame?


Osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli – najmä titul, meno, priezvisko klienta/-tky, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, email, telefón a etnický pôvod.


Ako osobné údaje získavame?


Osobné údaje sme získali priamo od dotknutých osôb – od Vás ako klienta/-tky, resp. od Vašich zákonných zástupcov, a to pri prvom osobnom kontakte s Vami.


Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?


Vaše údaje potrebujeme na účel, na ktorý ste nám udelili svoj súhlas.


Ako využívame Vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje využívame na:

 • evidenciu klientov/-tok,
 • sprostredkovanie právnej pomoci,
 • realizovanie všetkých právnych úkonov, na vykonanie ktorých ste nás poverili.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane aj manuálne pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad
pre správu a spracovanie osobných údajov, a to sami, bez ďalších spracovateľov.


Je poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov dobrovoľné?


Áno, súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a získanie Vašich osobných údajov ničím
nepodmieňujeme. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre niektorý z účelov použitia, môžete
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné napr. zaslaním emailu na poradna@poradna-prava.sk,
telefonicky prostredníctvom tel. čísel: 0908 695 531 alebo 0949 338 396 na alebo nám môžete poslať, resp. doniesť písomné oznámenie do sídla nášho občianskeho združenia uvedeného vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?


Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu – dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa
osobné údaje spracúvajú.


Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?


Na účel evidencie klientov/-tok Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej osobe.
Na účel sprostredkovania právnej pomoci Vaše osobné údaje poskytujeme spolupracujúcej advokátke – Mgr. Vande Durbákovej, advokátke, so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, reg. č. 3650, IČO: 40 635 864.
Pri právnych úkonoch, ktoré s Vaším vedomím a súhlasom realizujeme, Vaše osobné údaje poskytujeme, ak je to nevyhnutné, aj zodpovedným inštitúciam. Vaše osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.


Aké sú Vaše práva?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje
  a aké sú Vaše práva;
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich
  spracúvaním zo strany nášho občianskeho združenia;
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým, ak:
  a) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie;
  b) ste odvolali súhlas na ich spracovanie;
  c) sa spracúvali nezákonne;
  d) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu;
  e) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
  a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť;
  b) spracúvanie je protizákonné;
  c) namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú
  nad Vašimi záujmami;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely našich oprávnených záujmov;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07
  Bratislava, tel. č. +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdg.gov.sk.

Ako chránime Vaše osobné údaje


Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov využívame rôzne technické a organizačné opatrenia, najmä ich chránime pred neoprávneným prístupom k nim a ich zneužitím nepovolanou osobou, zaisťujeme bezpečnosť našich IT systémov, a pod. Ak je to potrebné využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Opatrenia na ochranu osobných údajov pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany osobných údajov, prosím, pýtajte sa priamo osoby, ktorá za prevádzkovateľa súhlas na spracúvanie osobných údajov od Vás požaduje, resp. nás aj následne kontaktujte e-mailom – poradna@poradna-prava.sk