Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.

Úvodu k Správe predchádza osobitná časť venovaná odporúčaniam a zhrnutiu. Nasleduje časť nazvaná Východiská, ktorá poskytuje všeobecné informácie o Slovensku, situácii a postavení Rómov v krajine a medicínske aspekty pôrodu cisárskym rezom a sterilizácie žien. Po nej je zaradený rozbor metodiky realizovaného výskumu. Potom nasleduje časť obsahujúca svedectvá, ktorá obsahuje výsledky výskumu a je radená podľa hlavných typov zistených porušení: Vynútené, Násilné sterilizácie a Podozrenia na sterilizácie; Útoky a diskriminácia na pôrodníckych oddeleniach; Odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii. Ďalej uvádzame časť s podtitulom Právne predpisy, po ktorej nasleduje Záver.