Táto správa poskytuje pohľad na diskrimináciu, ktorej čelia príslušníci a príslušníčky rómskych komunít v Slovinsku a na Slovensku, a načrtáva stratégie na zabezpečenie právnych prostriedkov nápravy. Okrem zvyšovania povedomia verejnosti o diskriminácii Rómov  a Rómok v týchto krajinách správa poskytuje prehľad výsledkov terénnej práce, ktorú v roku 2023 vykonali vyškolený rómsky mediátor a rómske mediátorky v rómskych komunitách v oboch krajinách. Na základe priamych výpovedí ľudí z rôznych rómskych komunít správa popisuje širokú škálu diskriminačných praktík, ktoré odhaľujú systémové formy anticigánizmus v rôznych oblastiach verejného života.

Správa tiež prináša poznatky z praktickej práce v oblasti zvyšovania povedomia o diskriminácii a poskytovania právnej pomoci diskriminovaným Rómom a Rómkam mnohých konkrétnych prípadoch, vrátane ich riešenia prostredníctvom zaangažovania národného antidiskriminačného orgánu na Slovensku.

Správa obsahuje viaceré odporúčania pre vládne inštitúcie na národnej úrovni aj národný antidiskriminačný orgán, za účelom odstraňovania pretrvávajúcich nedostatkov.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe a EPEKA, Slovinsko v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku“. Financované Európskou úniou.