Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácia (CERD) vyzval slovenskú vládu k prijatiu množstva opatrení, ktoré majú zlepšiť ochranu ľudských práv Rómov a Rómiek na Slovensku. Diskriminácia rómskej menšiny – vrátane segregácie – podľa neho pretrváva v mnohých oblastiach života a vláda by mala výrazne zvýšiť svoje úsilie o jej odstránenie. Vládu okrem iného vyzval k urýchlenému odškodneniu násilne sterilizovaných rómskych žien.

Svoje zistenia a odporúčania výbor publikoval po augustovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve. Výbor venoval pozornosť širokému spektru oblastí a problémov týkajúcich sa ochrany práv rasových a etnických menšín. Výraznú pozornosť pritom venoval situácii rómskej menšiny.

Zasadnutia výboru sa osobne zúčastnili aj zástupkyne Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktoré s jeho členmi a členkami diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti ochrany ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. Boli medzi nimi aj dve rómske ženy, ktoré výboru sprostredkovali situáciu vo vylúčených rómskych komunitách. Na zasadnutí tak zaznel aj hlas rómskych žien. Výbor vo svojich zisteniach reflektoval témy, ktorým sa dlhodobo venujeme aj systémové opatrenia, ktoré navrhujeme.      

Výbor vyjadril znepokojenie nad prípadmi policajného násilia voči rómskej menšine menšiny z ostatných rokov a súčasný orgán na vyšetrovanie prípadov v tejto oblasti – Úrad inšpekčnej služby – nepovažuje za dostatočne nezávislý. Vláde odporučil, aby vytvorila nezávislý orgán, ktorý bude v plnej miere fungovať mimo organizačných štruktúr policajného zboru a ministerstva vnútra.

Kriticky výbor hodnotil aj situáciu rómskej menšiny v oblasti bývania, pričom za znepokojujúci považuje chýbajúci prístup k základnej infraštruktúre, ako je pitná voda, ako aj rezidenčnú segregáciu mnohých rómskych komunít. Vláda by mala podľa neho prijímať cielené opatrenia, ktoré rezidenčnú segregáciu odstránia a zamedziť krokom miestnych samospráv, ktoré k rezidenčnej segregácii môžu prispievať.

Znepokojenie výbor vyjadril aj nad pretrvávajúcou diskrimináciou a segregáciou rómskych detí vo vzdelávaní, ktorú vníma ako rozsiahlu a systémovú. Vládu nabáda k prijatiu účinných opatrení, pričom zdôrazňuje, aby odstraňovala aj segregáciu, ktorá môže vznikať samovoľne v dôsledku individuálnych rozhodnutí a taktiež prispieva k sociálnemu vylúčeniu (pozn. napríklad v dôsledku rozhodnutí rodičov z majority, ktorí prihlasujú svoje deti na iný školy, čo prispieva k vzniku segregovaných „rómskych“ škôl).

Výbor venoval špecifickú pozornosť aj pretrvávajúcej diskriminácii rómskych žien v nemocniciach, vrátane ich segregácie na pôrodníckych oddeleniach a zdôraznil potrebu prijatia účinných opatrení, ktoré jej zabránia. Vláda by okrem iného mala zabezpečiť účinné vyšetrenie takýchto prejavov.

Výbor sa počas diskusie s vládnou delegáciou podrobne zaujímal aj o kroky vlády smerom zabezpečeniu spravodlivosti pre ženy, ktoré boli v minulosti násilne sterilizované. Vo svojich odporúčaniach vládu nabáda k tomu, aby ženy, poškodené touto praxou, odškodnila. Konkrétny spôsob by pritom podľa výboru mali byť navrhnutý v diskusii s poškodenými ženami. Výbor vládu špecificky požiadal o to, aby ho o prijatých opatreniach v tejto veci informovala najneskôr do jedného roka. Vláda teda musí podľa neho konať bezodkladne.      

Výbor hodnotil dodržiavanie práv rómskej menšiny aj v kontexte prebiehajúcej pandémie Covid-19, pričom kriticky vníma neprimerane nízku úroveň zaočkovanosti rómskej menšiny v porovnaní s majoritnou populáciou, ako aj zavedenie plošných karantén v niektorých rómskych komunitách. Za znepokojujúcu považuje situáciu rómske deti z vylúčených komunít v čase zavedeného dištančnému vzdelávania, ku ktorému nemali rovný prístup.

Výbor neobišiel ani pretrvávajúce nedostatky v prístupe k spravodlivosti v prípadoch rasovej diskriminácie. Osobitne kriticky vníma nadmernú dĺžku súdnych konaní v týchto prípadoch. Vláda by podľa neho mala zintenzívniť svoje úsilie o to, aby bol domáci antidiskriminačný zákon účinne implementovaný v súdnej praxi. Za znepokojujúci považuje výbor aj nízky počet prípadov diskriminácie, v ktorých poškodeným osobám poskytlo právnu pomoc Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (národný antidiskriminačný orgán), a v tomto smere rovnako nabáda k zmene.

„Zistenia výboru OSN potvrdzujú, že diskriminácia v oblasti bývania, školstva či zdravotnej starostlivosti je naďalej bežnou súčasťou života mnohých Rómov a Rómiek na Slovensku. Vláda síce pripúšťa nedostatky v tejto oblasti a deklaruje úsilie o zmenu. Na základe našej  práce v teréne však vieme, že v praxi sa situácia zlepšuje len veľmi pomaly. V mnohých lokalitách zmeny nevidieť vôbec. Množstvo Rómov a Rómiek, žijúcich v rómskych komunitách, naďalej čelí hlbokej chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Množstvo rómskych detí na školách sa vzdeláva segregovane a množstvo rómskych žien čelí ponižovaniu a segregácii v nemocniciach. Domôcť sa spravodlivosti v prípadoch diskriminácia na slovenských súdoch je pre Rómov a Rómky stále priam nadľudská úloha. Je pozitívne, že sa vláda minulý rok ospravedlnila za prax násilných sterilizácií. Je však nevyhnuté bezodkladne vypracovať a predložiť legislatívny návrh, na základe ktorého by mohli byť poškodené ženy účinne odškodnené,“        

povedal k zisteniam a odporúčaniam výboru Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva.       

Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) je orgánom OSN pozostávajúcim z nezávislých expertov a expertiek, dohliadajúcich na dodržiavanie právne záväznej medzinárodnej zmluvy – Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie jeho zmluvnými štátmi. Dodržiavanie dohovoru Slovenskom výbor posudzoval na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciou v dňoch 16.-17. augusta 2022 v Ženeve. Stalo sa tak opätovne po takmer piatich rokoch. Zasadnutiu predchádzalo zaslanie periodickej správy slovenskej vlády, v ktorej popísala opatrenia na ochranu ľudských práv z ostatných rokov a dosiahnutý pokrok v tejto oblasti.

K zverejneniu zistení a odporúčaní výboru sme vydali tlačovú správu.

Alternatívna správa Poradne, ktorú sme zaslali výboru pred jeho zasadnutím, je dostupná na tomto mieste.