Dňa 24.5.2023 Ústavný súd SR rozhodol o porušení práv rómskych chlapcov, ktorí čelili policajnému násiliu na policajnej stanici v Košiciach v roku 2009.

Ústavný súd podľa ním medializovaných informácií v ním vydanom náleze vyhovel nimi podanej ústavnej sťažnosti z roku 2021 tak, že konštatoval porušenie práva sťažovateľov na ochranu pred mučením, krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestom a ich diskrimináciu podľa čl. 16 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, ako aj  podľa čl. 3 v spojení s čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Sťažovateľom nepriznal žiadnu náhradu nemajetkovej ujmy. Zároveň zrušil oslobodzujúce rozsudky všeobecných súdov pre obžalovaných policajtov a prípad vrátil Okresnému súdu Košice II na ďalšie konanie. O svojom rozhodnutí v tejto veci včera rámcovo informoval tlačovou správou.

Rozhodnutie ústavného súdu  zatiaľ nebolo sťažovateľom ani ich právnej zástupkyni doručené, jeho obsah im tak nie je známy.

Bezplatné právne zastupovanie v konaniach pred  vnútroštátnymi súdmi vrátane ústavného súdu dlhodobo zabezpečovala poškodeným chlapcom naša MVO – Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Sťažovatelia sa už v minulosti obrátili na ústavný súd ústavnou sťažnosťou v roku 2019, avšak ten ju ako nedôvodnú rozhodnutím zo dňa 23.5.2019 odmietol. Na ústavný súd sa preto obrátili opakovane v marci 2021. Zároveň sa ešte v roku 2019 obrátili sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva namietajúc porušenie ich práv postupom a rozhodnutiami vnútroštátnych súdov, pred ktorými konania trvali od roku 2010. Európsky súd pre ľudské práva o ich sťažnosti rozhodol rozsudkom zo dňa 7.2.2023, pričom konštatoval, že zodpovedné štátne orgány porušili ich právo na ochranu pred policajným násilím aj ich právo na účinné vyšetrenie tohto násilia, vrátane vyšetrenia jeho možného rasového motívu. V neposlednom rade ESĽP vyhodnotil konanie pred ústavným súdom, na ktorý sa sťažovatelia opakovane obrátili, ako neefektívne.

Vanda Durbáková, právna zástupkyňa poškodených a advokátka spolupracujúca s našou MVO k rozhodnutiu ústavného súdu na základe ním publikovanej tlačovej správy povedala:

„Rozhodnutie ústavného súdu vítam. Avšak prichádza paradoxne až po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech mojich klientov z  februára tohto roka. To považujem za  alarmujúce. Ústavný súd jednoducho musí v takýchto prípadoch účinne chrániť ľudské práva poškodených bez toho, aby sa ich museli najprv zdĺhavo domáhať v Štrasburgu. Je tiež otázne nakoľko dokážu súdy účinne po 14 rokoch priniesť poškodeným spravodlivosť v opätovne začatom trestnom konaní na okresnom súde v Košiciach. Podrobnejšie sa k obsahu rozhodnutia ústavného súdu viem vyjadriť až po jeho doručení.“      

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.