Mestský súdu Bratislava IV na pojednávaní dňa 7.5.2024 nezaviazal žalovaný štát zostúpený ministerstvom školstva a mesto Stará Ľubovňa k odstráneniu segregácie rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. O segregácii na miestnej škole v decembri 2022 už právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR. Mestský súd rozhodoval len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole. Naša mimovládna organizácia vedie od roku 2015 v tejto veci strategické súdne konanie.

Vanda Durbáková,  právna zástupkyňa Poradne v tejto veci k rozhodnutiu povedala:

„Mestský súd Bratislava IV nevyhovel časti nášho návrhu na odstránenie daného nezákonného stavu, pretože je podľa neho nevykonateľný. Nepostačovala mu naša požiadavka na žalovaných, aby nezákonný stav odstránili a do budúcna mu zabránili. Bližšie zdôvodnenie však na pojednávaní neuviedol a budeme si v tomto smere musieť počkať na doručenie rozsudku. Faktom je, že nezákonné segregované vzdelávanie rómskych detí na škole v Podsadku, o ktorom rozhodol Najvyšší súd – naďalej pretrváva. A podľa Najvyššieho súdu žalovaný štát a mesto za tento stav nesú zodpovednosť. Najvyšší súd vo svojom rozsudku doslovne konštatoval, že štát v spolupráci s obcou musia prijať účinné opatrenia – či už zákonodarnou iniciatívou, vytvorením stimulačných podmienok, ako aj tvorbou školských obvodov – aby segregácii zabránili. Po doručení a oboznámení sa s rozsudkom mestského súdu podáme voči nemu odvolanie.“

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne k rozhodnutiu dodal:

„Máme za to, že nie je úlohou mimovládnej organizácie navrhovať v tejto veci konkrétne opatrenia. Je zodpovednosťou štátu a samosprávy, aby navrhli a uskutočnili konkrétne kroky, ktoré nezákonnú segregáciu vo vzdelávaní odstránia.“

Naša mimovládna organizácia podala v prípade verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona v roku 2015. V súdnom konaní sme namietali, že samospráva a zodpovedné štátne orgány, vrátane ministerstva školstva, neprijímaním dostatočných opatrení na ochranu pred diskrimináciou a opatrení na odstránenie segregácie rómskych detí v základnej škole v mestskej časti Stará Ľubovňa – Podsadek porušujú domáce a medzinárodné právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou. Žalovaní namiesto prijatia opatrení na ochranu pred diskrimináciou rozšírili kapacity školy, ktorú dlhodobo navštevujú len sociálne znevýhodnené deti z priľahlej rómskej komunity, vybudovaním modulovej prístavby otvorenej v školskom roku 2014/2015. Toto opatrenie sme považovali za nesystémové a podľa nás segregáciu rómskych detí na danej škole len udržiava. V konaní sme poukazovali na to, že vzdelávanie v etnicky segregovanej škole nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovný prístup k vzdelaniu a navrhovala ich inklúziu na školách spolu s ostatnými deťmi v meste.

Okresný súd Bratislava III v decembri 2016 rozsudkom našu žalobu zamietol a odvolací Krajský súd v Bratislave rozsudkom v apríli 2020 rozsudok okresného súdu v celom rozsahu potvrdil. Na základe nášho dovolania však Najvyšší súd SR prelomovým rozsudkom v decembri 2022 v súlade s našim právnym názorom, že vzdelávanie rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity predstavuje ich diskrimináciu na základe etnickej príslušnosti. Nižšie súdy tak mali rozhodovať už len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole a prijatia opatrení na zabránenie segregácie do budúcna.

Domáhali sme konkrétne, aby súd zaviazal žalované strany k tomu, aby do 6 mesiacov od doručenia rozsudku daný odstránili protiprávny stav a zabezpečili vzdelávanie rómskych detí bez segregácie.

Mestský súd Bratislava IV na svojom pojednávaní dňa 7.5.2024 príslušnej časti nášho návrhu nevyhovel s konštatovaním, že je podľa jeho názoru nevykonateľný. Svoje rozhodnutie priamo na pojednávaní bližšie nezdôvodnil.

Rozhodnutie nie je právoplatné. Po doručení a oboznámení sa s rozsudkom mestského súdu podáme proti nemu odvolanie.

K rozhodnutiu sme vydali tlačovú správu.