Najvyšší súd SR uznesením z dňa 28.3.2023 vyhovel dovolaniu našej MVO v medializovanom súdnom prípade namietanej segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni. Svojim uznesením zrušil rozsudky súdov nižšej inštancie a vec opätovne vrátil Okresnému súd v Prešove na ďalšie konanie. Najvyšší súd na rozdiel od  nižších súdov dospel k záveru, že sme v konaní uniesli svoju časť dôkazného bremena. Teraz je na žalovaných štátnych inštitúciách, aby preukázali, že svojim rozhodnutiami o nastavení školských obvodov nediskriminovali.