Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 6.11.2023 vyhovel našej verejnej antidiskriminačnej žalobe a rozhodol, že štát zastúpený ministerstvom školstva a regionálny úrad školskej správy ako žalovaní neprijali účinné opatrenia na predchádzanie a odstránenie diskriminácie rómskych detí z obce Malý Slivník na základnej škole v Terni. Súd uložil žalovaným do 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku vypracovať tzv. desegregačný plán a do 2 rokov ho splniť, tak že dôjde o odstráneniu protiprávneho stavu. Rozsudok nie je právoplatný a žalovaní sa môžu proti nemu odvolať.