Publikácia ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Komplexne zachytáva aktuálne a chronické problémy súvisiace s diskrimináciou na Slovensku.

Prvá časť je venovaná existujúcim prekážkam v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou predovšetkým z pohľadu samotných osôb, ktoré čelia diskriminácii. Opiera sa o tri realizované empirické výskumy a navrhuje viaceré opatrenia, ktoré by prispeli k prekonávaniu týchto bariér a k účinnejšej právnej ochrane pred diskrimináciou.

Druhú časť štúdie tvorí analýza rozhodovacej činnosti slovenských súdov v prípadoch diskriminácie v kontexte antidiskriminačného zákona. Popisuje aplikačnú prax súdov a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky v ich aplikačnej činnosti, ktoré majú symptomatický charakter a výrazným spôsobom znižujú úroveň účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou.

Tretia časť sa venujem niekoľkým vybraným otázkam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú potreby účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou na Slovensku.

Nasledujú konkrétne odporúčania, ktoré by mohli viesť k odstráneniu bariér, ktoré musia diskriminované osoby prekonávať.

Publikácia bola vydaná v rámci realizácie projektu „Rovnosť v slovenskej realite“.

Táto publikácia bola vydaná s finančnou podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR.
Program je realizovaný Európskou komisiou a bol vytvorený za účelom finančnej podpory napĺňania cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie. Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress.