Táto správa poskytuje prehľad súčasných prejavov diskriminácie Rómov a Rómok, ich životných skúseností a prístupu k spravodlivosti na Slovensku a v Slovinsku. Vychádza z kombinácie teoretického výskumu a empirickej štúdie, konkrétne zo série pološtruktúrovaných rozhovorov uskutočnených s rôznymi zainteresovanými stranami v oboch krajinách.  

Správa potvrdzuje, že Rómovia a Rómky čelia v oboch krajinách od útleho veku rozsiahlej diskriminácii v rôznych oblastiach svojho života – vrátane bývania, vzdelávania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti, zlého zaobchádzania zo strany polície a etnického profilovania – , ktorá je spôsobená pretrvávajúcimi negatívnymi postojmi väčšinového obyvateľstva voči Rómom a Rómkam. Rómske ženy v oboch krajinách často čelia viacnásobnej a prierezovej diskriminácii založenej na ich etnickom pôvode a pohlaví, ktorá má hlboký systémový charakter. Pandémia Covid-19 tiež umocnila pretrvávajúce nedostatky v ochrane práv Rómov a Rómok.

Účinné uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy prostredníctvom súdnej praxe je v oboch krajinách naďalej nedostatočné, čo bráni účinnému prístupu k spravodlivosti v tejto oblasti. Rómovia a Rómky v čelia vážnym prekážkam v prístupe k spravodlivosti, ktoré v správe popisujeme.

Správa obsahuje viaceré odporúčania pre vládne inštitúcie na národnej úrovni, Európsku úniu aj národný antidiskriminačný orgán, za účelom odstraňovania pretrvávajúcich nedostatkov.

Správa bola vypracovaná v spolupráci s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe a EPEKA, Slovinsko v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku“. Projekt je financovaný Európskou úniou.