Publikácia má za cieľ priblížiť verejnosti tzv. verejnú žalobu – pozoruhodný právny nástroj domácej antidiskriminačnej legislatívy, ktorý sa na slovenských súdoch doposiaľ uplatňoval len veľmi málo. Podľa autorského tímu publikácie, aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v slovenskej spoločnosti.

Publikácia sa venuje inštitútu verejnej žaloby v teoretickom a empirickom kontexte. Je rozdelená do troch rámcových častí. V prvej časti ponúka stručný náhľad na vývoj verejnej žaloby popisuje jej rozdiely oproti bežnej súdnej žalobe, ktorú podáva individuálny sťažovateľ či sťažovateľka. Druhá empirická časť publikácie je obsahovo dominantná a je rozdelená do dvoch rozsiahlejších kapitol. Prvá z nich približuje využívanie inštitútu verejnej žaloby vo vybraných krajinách Európskej únie, ktoré ho majú upravený vo svojej antidiskriminačnej legislatíve. Druhá kapitola tejto časti sa venuje špecificky Slovensku a praktickým právnym otázkam, ktoré súvisia s prípravou a podávaním verejných žalôb u nás. Jej snahou je poskytnúť základnú orientáciu mimovládnym organizáciám či iným subjektom, ktoré môžu v budúcnosti uvažovať o iniciovaní súdneho konania na základe takejto žaloby. Táto kapitola približuje aj praktické skúsenosti Poradne pre občianske a ľudské práva s vedením súdnych konaní na základe verejnej žaloby na domácich súdoch. Záverečná časť ponúka reflexiu nad významom inštitútu verejnej žaloby pre zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie. Poukazuje na prekážky, ktoré bránia jeho rozsiahlejšiemu využívaniu v praxi a zdôrazňuje potrebu ich odstraňovania.

Publikácia bola vydaná v rámci realizácie projektu Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku. Projekt bol podporený sumou 93 884,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.