Týmto projektom sa usilujeme upriamiť pozornosť na nerovný prístup znevýhodnených Rómov a Rómiek, ako aj niektorých iných skupín obyvateľstva k digitálnym technológiám – špecificky internetu, počítačom či smartfónom. Obmedzený prístup k týmto technológiám či nedostatočné zručnosti v ich používaní ich v čoraz väčšej miere znevýhodňuje v rôznych oblastiach života. Počas prebiehajúcej pandémie sa  tento problém dostal do popredia najmä v súvislosti s nerovným prístupom znevýhodnených rómskych detí k dištančnému vzdelávaniu cez internet či bariéram znevýhodnených Rómov a Rómiek či starších ľudí k registrácii na očkovanie proti ochoreniu Covid-19  cez internet.

Cieľom tohto na Slovensku unikátneho projektu je zvýšiť verejné povedomie o dôležitosti univerzálneho prístupu k digitálnym technológiám a internetu v našej spoločnosti a prispieť k tomu, aby zodpovedné štátne inštitúcie diskriminácii v tejto oblasti začali venovať potrebnú pozornosť a odstraňovali ju. V rámci projektu plánujeme iniciovať dve strategické súdne konania, ktoré na diskrimináciu v tejto oblasti upozornia.   

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore nadácie Digital Freedom Fund.