Projektom chceme prispieť k znižovaniu prejavov diskriminácie a iného porušovania práv Rómov a Rómiek na Slovensku. Budeme viesť strategické súdne konania v prípadoch diskriminácie. Vo vybraných prípadoch poskytneme konkrétnym osobám, ktoré sa rozhodnú diskriminácii brániť súdnou cestou, bezplatnú právnu pomoc. Budeme tiež realizovať  ľudskoprávny monitoring vo vybraných lokalitách na zdokumentovanie prípadov diskriminácie, policajného násilia a iných porušovaní práv rómskej menšiny. V neposlednom rade budeme presadzovať systémové zmeny v týchto oblastiach vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. V rámci projektu budeme organizovať aj sieťovacie stretnutie Rómov a Rómiek, ktorí sa bránili či bránia porušovaniu svojich práv a vydáme publikáciu zachytávajúcu ich príbehy.

Všetky aktivity projektu budeme realizovať v úzkej spolupráci s rómskymi aktivistkami a aktivistami. Informácie o projekte a jeho aktivitách sú dostupné na našej webstránke a budeme ich priebežne zverejňovať na našich sociálnych sieťach. 

Projekt realizujeme v období od 1. septembra 2020 do 30. septembra 2022. 

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou