logo
logo
hľadať

DISKRIMINÁCIA

ČO JE DISKRIMINÁCIA

Diskriminácia podľa antidiskriminačného zákona je menej priaznivé zaobchádzanie v porovnaní s inou osobou, ktoré sa deje z dôvodu jej pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zákaz diskriminácie platí pre každého – jednotlivcov, organizácie, samosprávne orgány a štátne inštitúcie.

Diskriminácia vo verejnom živote je zakázaná v týchto oblastiach:

 • prístup k tovarom, službám a bývaniu;
 • vzdelanie;
 • zamestnanie;
 • zdravotná starostlivosť;
 • sociálne zabezpečenie.

Viac o diskriminácii sa dozviete aj v našom manuáli Povedzme nie diskriminácii.

ČO ROBÍME

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu diskriminácie v rôznych oblastiach verejného života. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme diskriminácii rómskej etnickej menšiny v našej spoločnosti.

V tejto oblasti:

 • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
 • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
 • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania vo vybraných konaniach pred súdmi a v iných právnych konaniach, s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
 • vedieme tzv. verejné žaloby v prípadoch, keď dochádza k diskriminácii väčších skupín osôb;
 • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
 • presadzujeme potrebné opatrenia na politickej úrovni;
 • poskytujeme informácie o prejavoch a výskyte diskriminácie na Slovensku medzinárodným inštitúciám.

AKO SA BRÁNIŤ

Diskriminácii sa môžete brániť:

 • sťažnosťou zodpovednej nadriadenej osobe či zriaďovateľovi:
  • v prípade, že k diskriminácii došlo na pracovisku, môžete podať sťažnosť nadriadenému či zamestnávateľovi;
  • v prípade, že k diskriminácii došlo v školskom zariadení, môžete podať sťažnosť vedeniu školy a/alebo jej zriaďovateľovi;
 • podnetom správnemu orgánu:
 • žalobou podľa antidiskriminačného zákona na príslušnom súde – v súdnom konaní sa môžete domáhať napríklad:
  • odstránenia diskriminácie;
  • ospravedlnenia;
  • finančného odškodnenia za ujmu, ku ktorej diskrimináciou došlo.

V prípadoch diskriminácie sa môžete obrátiť aj na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré:

 • poskytuje bezplatnú právnu pomoc,
 • uskutočňuje nezávislé zisťovanie v konkrétnych prípadoch diskriminácie,
 • vydáva odborné stanoviská.

Viac o tom, ako sa diskriminácii brániť nájdete aj v našom manuáli Povedzme nie diskriminácii.

ČO PRE VÁS VIEME UROBIŤ

Ak sa domnievate, že ste boli diskriminovaní a chceli by ste sa diskriminácii brániť, pokojne nás kontaktujte.

V Poradni pre občianske a ľudské práva vám:

 • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo – posúdime, či vo Vašom prípade dochádza k diskriminácii, ktorú zakazujú právne predpisy a navrhneme možnosti právneho riešenia;
 • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní.

ČO SME DOSIAHLI

 • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie v súdnych konaniach niekoľkým desiatkam diskriminovaných osôb;
 • dosiahli sme prvé pozitívne rozhodnutia slovenských súdov, v ktorých súdy rozhodli o diskriminácii na základe etnického pôvodu a priznali diskriminovaným osobám aj finančné odškodnenie;
 • po vyčerpaní dostupných vnútroštátnych prostriedkov nápravy sme sprostredkovali bezplatné právne zastupovanie viacerým diskriminovaným osobám pred medzinárodnými orgánmi na ochranu ľudských práv (Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a Výbory OSN);
 • na slovenské súdy sme priniesli prvé tzv. verejné žaloby – ide o žaloby, ktoré môže podať mimovládna organizácia v prípadoch diskriminácie väčšieho počtu ľudí – doposiaľ podané žaloby sa týkali segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, diskriminačných právnych predpisov a segregácie rómskych žien v pôrodniciach;
 • viedli sme súdny spor, v ktorom slovenské súdy po prvý krát rozhodli o segregácii rómskych detí vo vzdelávaní;
 • v roku 2015 sme o verejných žalobách vydali publikáciu Verejné žaloby ako nástroj účinnej ochrany pred diskrimináciou, ktorá verejné žaloby verejnosti podrobnejšie predstavila;
 • zvyšovali sme povedomie o právnych možnostiach ochrany pred diskrimináciou
  • prostredníctvom terénnej práce,
  • vydávaním informačných letákov,
  • organizáciou vzdelávacích podujatí pre advokátov a advokátky, sudcov a sudkyne, právnikov a právničky Centier právnej pomoci či komunitných pracovníkov a pracovníčky;
 • v roku 2012 sme podrobne zmapovali uplatňovali antidiskriminačného zákona v praxi a naše zistenia sme zhrnuli do publikácie Diskriminácia na Slovensku: Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou;
 • pravidelne sme poskytovali informácie medzinárodným orgánom OSN či Rady Európy o nedostatkoch v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona v praxi.