Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vzal na vedomie uzatvorenie zmieru medzi vládou Slovenskej  republiky a troma Rómami, ktorí čelili násiliu počas policajnej razie vo Vrbnici v roku 2015. K uzatvoreniu zmieru došlo z na základe iniciatívy Súdu, ktorý vyzval strany k mimosúdnemu urovnaniu poukazujúc aj na jeho rozsudok v prípade policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2020. Poškodených policajnou raziou zastupovala advokátka spolupracujúca s mimovládnou organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Právna zástupkyňa poškodených, Vanda Durbáková, k rozhodnutiu uviedla:

„V prípadoch policajného násiliu voči Rómom a Rómkam, ktoré skončili na Európskom súde zaplatilo Slovensko poškodeným za ostatné  roky desiatky tisíc eur. Či už to bol prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou alebo týrania rómskych chlapcov z Luníka IX. Faktom je, že prípady policajného násilia na Európskom súde ukázali, že vo vyšetrovaní prípadov  policajného násilia voči príslušníkom rómskej menšiny stále existujú vážne nedostatky. Vláda musí rozhodnutia súdu s plnou vážnosťou implementovať a aj pri vyšetrovaní iných prípadov sa vyhnúť  nedostatkom, ktoré jej Európsky súd vytýka. “

Programový koordinátor Poradne Štefan Ivanco k rozsudku povedal:

„V rámci nášho monitoringu v Poradni síce už nezaznamenávame prípady policajných razií v rómskych komunitách, ale stále zaznamenávame iné prejavy policajného násilia voči Rómom a Rómkam. Vláda musí prijať účinné systémové opatrenia, ktoré takýmto prípadom zabránia. Telové kamery, o ktorých sa diskutuje ostatné roky, sú len jedným z nich.“

K policajnej razii došlo 2. apríla 2015 v rómskej komunite v obci Vrbnica v rámci policajnej pátracej akcie 100 s cieľom pátrania po hľadaných osobách. Zasahujúci príslušníci polície mali mnohých obyvateľov a obyvateľky rómskej komunity fyzicky napadnúť. Poškodení mali krvné pomliaždeniny a modriny, ktoré im mali príslušníci polície spôsobiť bitím obuškami a kopancami. Zranenia boli zdokumentované na fotografiách a viaceré osoby museli vyhľadať lekárske ošetrenie. Okolnosti policajnej razie boli následne  medializované.

Krátko po razii začala inšpekcia ministerstva vnútra vo veci trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktoré však neskôr prerušila. Trestné stíhanie pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom zároveň začala proti veliteľovi policajnej akcie. Ten bol z uvedeného trestného činu v decembri 2016 obžalovaný, no súdy ho neskôr spod obžaloby oslobodili. V apríli 2015 na základe podnetu policajnú raziu preskúmala aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, podľa ktorej nebola nevyhnutná a nemala byť vykonaná. Konštatovala, že polícia sa počas razie dopustila neprimeraného násilia a porušila základné práva 15 osôb.

Advokátka spolupracujúca s našou MVO, Vanda Durbáková, poskytovala štyrom poškodeným osobám bezplatné právne zastupovanie v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Priebeh vyšetrovaní zo strany inšpekcie bol podľa nej spojený s viacerými nedostatkami a to aj napriek tomu, že inšpekcia začal v prípade prakticky hneď konať. Pochybenia v priebehu vyšetrovania však nenašiel ani dozorujúci prokurátor a poškodení neuspeli ani so sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel žiadne porušenie ich práv. Jeden zo sťažovateľov počas súdneho konania pred ústavným súdom zomrel.  

Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, podali poškodení sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietali porušenie svojich práv, ktoré im garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Jeden zo sťažovateľov počas súdneho konania na ESĽP zomrel.   

Rozsudkom vo veci T.K a Ostatní proti Slovenskej republike z dňa 5. marca 2024 ESĽP vzal na vedomie uzatvorenie zmieru medzi sťažovateľmi a vládou Slovenskej republiky, ktorá sa každému z poškodených zaviazala vyplatiť finančné odškodnenie a náhradu trov konania. K uzavretiu zmieru došlo aj  vzhľadom na podobnosť tohto prípadu s prípadom policajnej razie v Moldave nad Bodvou, kde už Európsky súd rozhodol rozsudkom  R.R. a R.D. proti Slovensku z roku 2020 o porušení práv dvoch poškodených Rómov. Vláda zároveň v zmieri uviedla, že všeobecné opatrenia, ktoré má prijať na vykonanie rozsudku v prípade z Moldavy nad Bodvou, sú relevantné aj pre tento prípad. Aj napriek tomu, že vláda sa rozhodla poškodených odškodniť, k formálnemu ospravedlneniu z jej strany voči poškodeným však nedošlo.

Na základe uzatvoreného zmieru ESĽP už ďalej nebude rozhodovať o sťažnosti podanej sťažovateľmi a formálne ju preto vyčiarkol zo zoznamu. Rozhodnutie ESĽP je právoplatné.

Chceme poďakovať nadáciám Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust a ďalším donorom, ktorí podporili našu prácu na tomto prípade a umožnili dosiahnuť toto súdne rozhodnutie. 

Zároveň ďakujeme sťažovateľom a Rómom a Rómkam, ktorí sa postavili za svoje práva za dôveru a odhodlanie vytrvať.  

K rozsudku Európskeho súdu sme vydali tlačovú správu.