Spolu s rómskymi aktivistkami z Hermanoviec sme sa 6. mája 2022 stretli so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Jánom Herom a hovorili s ním o diskriminácii, s ktorou sa Rómovia a Rómky v tejto obci stretávajú.

Predovšetkým sme spolu hovorili o diskriminácii rómskych detí v prístupe k vzdelaniu na miestnej základnej škole. Nadviazali sme na nami dosiahnutý rozsudok okresného súdu v Prešove z novembra 2021, ktorý rozhodol, že základná škola v Hermanovciach s nezákonne vzdelávala rómske deti  v špeciálnych triedach pre mentálne znevýhodnené deti.

Ďalej sme sa spolu rozprávali  aj o chýbajúcom prístupe mnohých Rómov a Rómiek v obci k pitnej vode a prístupe k primeranému bývaniu.

Spolu so spolupracujúcimi aktivistkami sme splnomocnenca vyzvali k tomu, aby vláda v súčinnosti s obcou podnikla kroky, ktoré zabezpečia rómskym deťom v Hermanovciach rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez diskriminácie a zabezpečia pre znevýhodnených Rómov a Rómky rovný prístup k pitnej vode a dôstojnému bývaniu.  

Ďalší vývoj v obci budeme ďalej sledovať a budeme sa ďalej zasadzovať za potrebné zmeny.