8. novembra 2022 sme v Košiciach predstavili výskumnú správu, ktorú sme vydali v spolupráci s partnerskými organizáciami Minority Rights Group International a Epeka Slovenia, Slovinsko. Mapujeme v nej súčasné prejavy diskriminácie Rómov a Rómok a iného porušovania ich práv v oboch krajinách. Pozornosť v nej venujeme aj pretrvávajúcim prekážkam v prístupe k spravodlivosti, ktorým Rómovia a Rómky čelia.

V slovenskej časti správy sme sa opierali predovšetkým o rozhovory s viac než tridsiatimi rómskymi aktivistkami a aktivistkami z miest a obcí, kde sme v minulosti dokumentovali diskrimináciu. Rozhovory sme uskutočnili aj s viacerými právnymi expertkami a expertmi, ktorí sa venujú antidiskriminačnému právu a jeho uplatňovaniu na súdoch.

Rómsky aktivisti a aktivistky s nami v rozhovoroch zdieľali mnohé konkrétne prípady diskriminácie či iného porušovania práv, s ktorými sa vo svojom okolí stále stretávajú. Viaceré z nich v správe priamo približujeme. Faktom je, že diskriminácia Rómov a Rómok zostáva na Slovensku stále rozšírená v mnohých oblastiach verejného života. Mnohé z týchto prejavov majú pritom hlboký systémový charakter.

V správe poukazujeme tiež na to, že – aj po takmer dvadsiatich rokoch od jeho prijatia – sa antidiskriminačný zákon používa na ochranu pred diskrimináciou len veľmi málo. Rómovia a Rómky sa s diskrimináciou na súd obracajú len veľmi zriedkavo. Čelia pritom viacerým prekážkam, ako je nedostatok informácií o možnostiach právnej pomoci, obavy z toho, že sa riešenie prípadu môže napokon obrátiť proti nim, chudoba a sociálne vylúčenie, aj nedôvera v súdy a celková nedôvera v to, že sa vôbec môžu domôcť spravodlivosti.

Správa obsahuje viacero odporúčaní predovšetkým pre vládne inštitúcie. Ak chceme v tejto oblasti v ďalších rokoch vidieť naozaj výraznejší posun dopredu, je nevyhnutné naozaj obrovské dlhodobé úsilie štátnych inštitúcií v úzkej spolupráci so samosprávami.

Aj na základe tejto správy budeme potrebné opatrenia smerom k inštitúciách v ďalšom období presadzovať.

Správu sme vydali v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku„, ktorý s partnerskými organizáciami realizujeme s podporou Európskej únie.