V týchto dňoch sme Rade OSN pre ľudské práva zaslali dve správy, v ktorých píšeme o pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov a Rómok u nás. 

Jednu z nich sme pripravili v spolupráci s partnerskou organizáciou Ženské kruhy a upozorňujeme v nej na závažné prejavy diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Poukazujeme aj na to, že napriek rokovaniam o zákone na odškodnenie násilne sterilizovaných žien v parlamente – zákon prijatý nebol s poškodené ženy stále čakajú na spravodlivosť.     

V druhej správe, ktorú sme vypracovali samostatne, venujeme pozornosť:  

  • rasovo motivovanému policajnému násiliu a problémom v jeho vyšetrovaní
  • diskriminácii Rómov a Rómok v rôznych oblastiach verejného života, pričom sa osobitne venujeme segregácii rómskych detí vo vzdelávaní
  • bariéram v prístupe k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie
  • diskriminácii vylúčených Rómov a Rómok v prístupe k digitálnym technológiám     

Slovenské štátne orgány podľa nás v uvedených oblastiach mnohé nedostatky prehliadajú a nerobia dosť na ich odstránenie.     

Správy sme zaslali v rámci prebiehajúceho univerzálneho periodického hodnotenia – mechanizmu OSN, ktorý slúži na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv. Ide o proces, ktorý zahŕňa vzájomné periodické hodnotenie dodržiavania ľudských práv všetkých 193 členských štátov OSN.  Veríme, že pri prebiehajúcom hodnotení Slovenska zavážia aj informácie od nás. Jeho výsledkom budú odporúčania.    

Obe správy nájdete na tomto mieste.