Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo dňa 04.05.2023 rozhodol, že odmietnutie obslúžiť rómskeho spotrebiteľa v kaviarni v Lučenci predstavuje diskrimináciu na základe etnickej príslušnosti. Súd uložil žalovanému sa za diskrimináciu ospravedlniť a vyplatiť žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v sume 1 500 €.