Krajský súd v Bratislave dňa 26. septembra 2017 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie, ktorý v júni 2014 zamietol našu verejnú žalobu iniciovanú podľa antidiskriminačného zákona proti Slovenskej republike zastúpenej Národnou radou Slovenskej republiky. Žalobou sme namietali, že § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v platnom znení má diskriminačný dopad na ženy a zvlášť na sociálne znevýhodnené rómske ženy a ich deti.