Vo februári 2022 sme zaslali Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na odstránenie vybraných ustanovení právnych predpisov v slovenskom právnom poriadku, ktoré sú v rozpore s antidiskriminačným právom. Poukazujeme v nej na viacero právnych ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia,
ktoré majú neprimerane negatívny dopad a znevýhodnené rómske ženy a v konečnom dôsledku zakladajú ich diskrimináciu.