Cieľom projektu je zlepšiť uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na slovenských súdoch a zvýšiť tak úroveň právnej ochrany pre diskrimináciou ohrozené skupiny osôb.  Okrem zlepšovania prístupu k spravodlivosti v individuálnych prípadoch chceme projektom špecificky rozvinúť aj  uplatňovanie tzv. inštitútu verejnej žaloby, ktorý má veľký potenciál smerom k potieraniu diskriminácie väčších skupín obyvateľstva v spoločnosti a v súdnej praxi sa takmer vôbec nevyužíva. V rámci projektu identifikujeme vhodné strategické prípady diskriminácie, ktoré prinesieme na súdy a budeme litigovať formou individuálnych a verejných žalôb. Zameriame sa na prejavy rasovej/etnickej diskriminácie. V rámci projektu tiež budeme poskytovať právne poradenstvo v prípadoch diskriminácie a vydáme publikáciu o uplatňovaní verejných žalôb v oblasti ochrany pred diskrimináciou, ktorá u nás chýba.

Projekt bol realizovaný v období od 19. septembra 2013 do 19. januára 2016.

Projekt bol podporený sumou 93 884 EUR eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na Slovensku” je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Súvisiace internetové odkazy:

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.orgwww.osf.skwww.eeango.sk