ieľom projektu je prispieť k zlepšeniu inštitucionálnej ochrany a prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku. Účinné vyšetrovanie týchto prípadov v súlade s medzinárodnými právnymi štandardami je nevyhnutné pre posilnenie dôvery občanov k štátnym orgánom, zabezpečujúcim prístup k spravodlivosti a zároveň kľúčové pre ich prevenciu v našej spoločnosti. V rámci projektu budeme monitorovať prípady policajného násilia, poskytovať bezplatnú právnu pomoc poškodeným osobám a presadzovať potrebu dodržiavania štandardov účinného vyšetrovania prípadov policajného násilia smerom k zodpovednému orgánu – Sekcii kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Zároveň chceme týmto projektom zintenzívniť verejnú diskusiu o potrebe vytvorenia plne nezávislého orgánu pre vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície.

Projekt je realizovaný v období od 1. novembra 2014 do 31. marca 2016.

Projekt bol podporený sumou 33 588,40 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia na Slovensku” je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Súvisiace internetové odkazy:

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.orgwww.osf.skwww.eeango.sk