Inštitucionálny grant nadácie Sigrid Rausing Trust nám umožňuje v priebehu najbližších troch rokov ďalej presadzovať a zlepšovať dodržiavanie práv rómskych žien – a to v úzkej spolupráci so skupinou rómskych aktivistiek z východného Slovenska. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňajú ľudskoprávny monitoring, vedenie strategických súdnych sporov pred vnútroštátnymi a medzinárodnými súdmi, presadzovanie práv rómskych žien smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám a zvyšovanie verejného povedomia o pretrvávajúcich nedostatkoch. 

Tematicky sa zameriavame na široké spektrum porušovania ľudských práv rómskych žien, ako je ich diskriminácia v prístupe k verejným službám, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu a vzdelaniu. Špecificky sa venujeme sa aj ochrane ich reprodukčných práv a zasadzujeme sa za zabezpečenie spravodlivosti pre rómske ženy, ktoré boli v minulosti nezákone sterilizované.

Súčasťou spolupráce so skupinou rómskych aktivistiek je organizovanie spoločných pravidelných stretnutí, plánovanie a uskutočňovanie spoločných aktivít na ochranu práv rómskych žien a rómskej menšiny ako takej či sieťovanie s inými aktívnymi skupinami žien. 

Popri aktivitách, uskutočňovaných spoločne, podporujeme aj samostatné úsilie rómskych aktivistiek a ich vlastné konkrétne iniciatívy v lokalitách, v ktorých žijú.  

Tento inštitucionálny grant nám zároveň umožňuje realizovať aj ďalšie naše aktivity na ochranu rómskej menšiny pred diskrimináciou a policajným násilím. 

Inštitucionálny grant nám bol poskytnutý na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2023.