logo
logo
hľadať

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM A AKTIVIZMUS

V Poradni pre občianske a ľudské práva vnímame podporu aktivizmu a vzdelávanie k ľudským právam ako dôležitý prostriedok na dosahovanie pozitívnych zmien v našej spoločnosti. Sme presvedčení/-é, že čím viac ľudí bude poznať svoje ľudské práva a dokáže ich aktívne presadzovať okolo seba, tým bude naša spoločnosť lepším miestom pre život pre všetkých.

STRETNUTIA RÓMSKYCH AKTIVISTIEK

Posilnenie rómskych žien, ktoré často čelia viacnásobnému znevýhodneniu v našej spoločnosti, vnímame ako dôležitú súčasť našej práce.

Od roku 2003 preto organizujeme stretnutia rómskych žien z viacerých lokalít Prešovského a Košického kraja. Pôvodne mali stretnutia charakter podporných skupín pre ženy, ktorým sme poskytovali právnu pomoc v prípadoch nezákonných sterilizácii. Postupne sa však skupina rozšírila aj o ďalšie rómske ženy, ktoré našli v sebe odvahu a odhodlanie aktívne sa brániť porušovaniu ľudských práv.

Cieľom stretnutí je najmä:

 • posilniť a rozvíjať zručnosti rómskych žien tak, aby mali dostatočnú podporu aktívne presadzovať dodržiavanie svojich ľudských práv, práv ďalších rómskych žien a detí vo svojich komunitách;
 • vytvoriť priestor pre vzájomnú podporu žien a podporu ženskej solidarity;
 • podporiť vznik a činnosť tzv. „akčnej skupiny“ rómskych žien, ktorá bude realizovať vlastné aktivity smerujúce k presadzovaniu práv rómskych žien na miestnej úrovni;
 • zvýšiť mieru participácie rómskych žien na aktivitách našej mimovládnej organizácie.

Pozrite si video, ktoré stretnutia rómskych žien a ich úsilie bližšie predstavuje a ďalšie videá, ktoré sme spolu urobili.

PODUJATIA NA PODPORU AKTIVIZMU RÓMOV A RÓMIEK

Pravidelne organizujeme podujatia pre rómskych aktivistov a aktivistky z rôznych lokalít Slovenska.

Cieľom týchto podujatí je najmä:

 • zvýšiť zaangažovanie rómskych aktivistov a aktivistiek pri ochrane ľudských práv rómskej menšiny, posilniť ich a poskytnúť im podporu;
 • prostredníctvom rómskych aktivistov a aktivistiek zvýšiť mobilizáciu ďalších ľudí v rómskych komunitách pri ochrane ich ľudských práv;
 • vytvoriť priestor pre vzájomnú podporu pri ochrane ľudských práv;
 • poskytnúť informácie o našich aktivitách a právnych možnostiach ochrany v prípadoch porušenia ľudských práv.

ŠKOLA ĽUDSKÝCH PRÁV

Spoločne s mimovládnymi organizáciami Fenestra a Pomocná ruka sme v rokoch 2013- 2015 organizovali neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné práva iných. Ľudsko-právny tréning je príležitosťou na rozšírenie si poznatkov a zručností v oblasti ochrany a podpory ľudských práv rôznych skupín osôb prostredníctvom zážitkového učenia.

Cieľom Školy ľudských práv je najmä:

 • rozširovať povedomie o ľudských právach medzi mladými ľuďmi;
 • rozvíjať kritické myslenie, schopnosť argumentovať a iné komunikačné zručnosti;
 • búrať mýty faktami, prekonať vlastné predsudky a stereotypné vnímanie;
 • rozširovať povedomie o tom, ako aktívne presadzovať dodržiavanie ľudských práv v spoločnosti;
 • rozvíjať aktívne občianstvo a záujmu mladých ľudí o veci verejné.

Účastníci a účastníčky školy ľudských práv spolu s lektormi a lektorkami hľadajú okrem iného odpovede na otázky:

 • Čo sú ľudské práva a ako ich presadzovať?
 • Prečo chrániť ľudské práva aj tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v našej spoločnosti?
 • Čo je diskriminácia a ako ju eliminovať?
 • Ako sa postaviť proti násiliu páchanému na ženách?
 • V ktorých oblastiach života sa ľudia užívajúci drogy a pracujúci v sex biznise stretávajú s diskrimináciou a ako brániť ich práva?