logo
logo
hľadať

SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA


ČO SÚ SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN

Každá žena a dievča má v rámci ochrany jej sexuálnych a reprodukčných práv najmä:

 • právo na prístup k plánovanému rodičovstvu na báze dobrovoľnosti, dostupnosti a informovaného rozhodnutia;
 • právo na bezpečnú a odbornú starostlivosť pred a počas tehotenstva a pri pôrode;
 • právo na komplexnú starostlivosť o dieťa;
 • právo na prevenciu a liečbu pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV/ AIDS;
 • právo na ochranu pred násilím a sexuálnym obťažovaním;
 • právo na bezpečnú a prístupnú starostlivosť po potrate a dostupnú starostlivosť súvisiacu s vykonaním potratu;
 • právo na informácie súvisiace so sexuálnym zdravím, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv.

Sexuálne a reprodukčné práva patria medzi základné ľudské práva žien. Ako také sú súčasťou iných základných ľudských práv ako:

 • práva na zdravie,
 • práva nebyť diskriminovaný/ -á,
 • práva na súkromie,
 • práva na ochranu pred mučením, krutým a neľudských zaobchádzaním,
 • práva na rozhodovanie a počte a čase narodenia vlastných detí,
 • práva na ochranu pred sexuálnym násilím.


ČO ROBÍME

V našej práci sa dlhodobo venujeme problematike vykonávania sterilizácii rómskych žien bez informovaného súhlasu, segregácii rómskych žien na gynekologicko- pôrodníckych oddeleniach nemocníc a inému porušovaniu práv rómskych žien v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

V tejto oblasti:

 • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
 • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
 • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania vo vybraných konaniach pred súdmi a v iných právnych konaniach, s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
 • vedieme tzv. verejné žaloby v prípadoch, keď dochádza k diskriminácii a porušovaniu reprodukčných a sexuálnych práv väčšej skupiny žien;
 • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
 • presadzujeme potrebné opatrenia v tejto oblasti na politickej úrovni;
 • poskytujeme informácie medzinárodným inštitúciám.

Ak boli porušené vaše reprodukčné a sexuálne práva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môžete sa brániť:

AKO SA BRÁNIŤ

 • sťažnosťou priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, či vedeniu nemocnice alebo aj jej zriaďovateľovi;
 • podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak došlo k pochybeniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany jej poskytovateľa;
 • sťažnosťou príslušnému odboru zdravotníctva samosprávneho kraja, napr.
  • v prípadoch, ak vám je bránené v prístupe k vašej zdravotnej dokumentácii,
  • v prípadoch, ak vám je odmietnutá zdravotná starostlivosť,
  • v prípadoch, ak vám nie sú poskytnuté informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • trestným oznámením na príslušné oddelenie policajného zboru, či prokuratúru;
 • žalobou na príslušnom súde.

ČO PRE VÁS VIEME UROBIŤ

V Poradni pre občianske a ľudské práva sa v súčasnosti v tejto oblasti venujeme najmä porušovaniu nasledujúcich práv žien:

 • vykonanie sterilizácie bez informovaného súhlasu ženy;
 • segregácia rómskych žien na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach;
 • oddelené ordinačné hodiny pre rómske ženy;
 • rasové verbálne a iné útoky na ženy z dôvodu ich etnickej príslušnosti počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V týchto prípadoch Vám:

ČO SME DOSIAHLI

 • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo, vrátane možného spísania podnetu/ sťažnosti na príslušné inštitúcie;
 • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v súdnom konaní.
 • v roku 2003 sme zdokumentovali dlhoročnú prax sterilizácii rómskych žien bez poskytnutia súhlasu či bez poskytnutia informovaného súhlasu na Slovensku a vydali sme o tom správu Telo i duša;
 • dosiahli sme pozitívnu zmenu právnej úpravy týkajúcu sa vykonávania sterilizácií a nahliadania do zdravotnej dokumentácie a konceptu „informovaného súhlasu“, ktorý dovtedy nebol v slovenskej legislatíve upravený;
 • v roku 2009 sme v mene ôsmich poškodených rómskych žien, ktorým bolo bránené v prístupe k ich zdravotnej dokumentácii, vyhrali pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu prípad K. H. a Ostatné proti Slovensku – išlo o prvé rozhodnutie Európskeho súdu ohľadne prístupu do zdravotných dokumentácií, ktorým súd, okrem priznania odškodnenia jednotlivým ženám, stanovil aj štandardy platné pre všetky členské štáty Rady Európy;
 • pravidelne sme poskytovali informácie týkajúce sa praxe násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien medzinárodným inštitúciám Rady Európy a OSN;
 • v mene sterilizovaných rómskych žien sme podali žaloby proti nemocniciam a slovenskej vláde na slovenské súdy a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu;
 • dosiahli sme pozitívne rozhodnutia vydané pred slovenskými súdmi v prospech násilne sterilizovaných rómskych žien, vrátane priznania finančného odškodnenia;
 • v roku 2011 sme pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu dosiahli v mene poškodenej rómskej ženy sterilizovanej bez informovaného súhlasu historicky prvé rozhodnutie V. C. proti Slovensku ohľadne tejto praxe, v ktorom Európsky súd rozhodol o zodpovednosti slovenskej vlády za porušenie ľudských práv;
 • v roku 2012 sme dosiahli úspech v ďalších prípadoch násilných sterilizácií rómskych žien pred Európskym súdom pre ľudské práva, N. B. proti Slovensku a I. G. a Ostatné proti Slovensku, v ktorých súd špecifikoval ďalšiu zodpovednosť slovenskej vlády;
 • výsledkom nášho takmer 20 ročného presadzovania spravodlivosti pre nezákonne sterilizované rómske ženy sa v roku 2021 sa im slovenská vláda ospravedlnila, ďalším krokom musí byť ich odškodnenie.