V polovici mája bude slovenská vláda na zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v Ženeve (CEDAW) hovoriť o tom, aký pokrok urobila za ostatné roky smerom k dôslednejšej ochrane žien pred diskrimináciou aj inými prejavmi porušovania ich práv. Zaväzuje ju k tomu Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.  

Spoločne s partnerskými MVO Fenestra a Ženské kruhy sme preto Výboru zaslali našu alternatívnu správu, v ktorej ho upozorňujeme na nedostatočnú ochranu práv žien na Slovensku, vrátane diskriminácie rómskych žien.

V našej alternatívnej správe poukazujeme okrem iného na:

  • pretrvávajúcu viacnásobnú a prierezovú diskrimináciu rómskych žien v rôznych oblastiach života na Slovensku,  a to najmä v oblasti reprodukčnej a materskej zdravotnej starostlivosti. Násilie, ponižovanie a segregáciu, ktorú rómske ženy zažívajú na mnohých pôrodníckych oddeleniach,
  • chýbajúcu spravodlivosť pre násilne sterilizované ženy. Aj napriek pokroku, ktorý v tomto smere naša vláda v ostatných rokoch urobila – odškodňovací zákon, ktorý by priniesol násilne sterilizovaným rómskym ženám spravodlivosť, stále nebol prijatý,
  • existujúce právny predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré majú podľa nášho majú diskriminačný dopad na znevýhodnené rómske ženy a ich deti.

Veríme, že výbor informácie od nás zohľadní vo svojich odporúčaniach. Vláda jednoducho musí na ochranu práv žien urobiť omnoho viac, ako tomu bolo doteraz. A nesmie zabúdať na rómske ženy, ktoré aj s ohľadom na svoj etnický pôvod zažívajú diskrimináciu v mnohých podobách a na mnohých miestach.