17.-19. júna 2021 sme zorganizovali sieťovacie stretnutie rómskych aktivistov a aktivistiek, ktorí a ktoré sa s našou podporou bránili či bránia porušovaniu svojich práv.

Hlavným impulzom pre zorganizovanie stretnutia bolo naše presvedčenie, že ich odhodlanie a aktivizmus môže inšpirovať mnohých iných ľudí k tomu, aby sa porušovaniu svojich práv taktiež bránili. 

Na stretnutí sme hovorili o tom, ako by sme spoločnými silami mohli ďalej zlepšovať dodržiavanie ľudských práv na Slovensku a ako akými cestami by bolo možné motivovať iných ľudí k tomu, aby sa taktiež v čo najväčšej miere zasadzovali za svoje práva.

Stretnutie v neposlednom rade vytvorilo aj priestor na sieťovanie sa účastníkov a účastníčok podujatia. Vzájomne sa spoznať, zdieľať svoj príbeh a podporiť sa. Veríme, že účastníci a účastníčky budú naďalej v kontakte a vytvoria tak širšiu sieť ľudí, ktorým porušovanie práv iných nie je ľahostajné.

Veľmi nás teší, že viacerí zo zúčastnených rómskych aktivistov a aktivistiek prejavili záujem zdieľať svoju skúsenosť s presadzovaním svojich práv aj širokej verejnosti. O výsledkoch našej spolupráce vás budeme priebežne informovať.

Stretnutie sme uskutočnili v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou