Krajský súd v Prešove rozsudkom z 22. apríla 2024 právoplatne potvrdil, že žalované štátne inštitúcie sa dopustili diskriminácie – a to prijatím rozhodnutí o určení školského obvodu, ktorými udržali existujúcu segregáciu rómskych detí na škole v Terni ako aj  neprijatím účinných opatrení na predchádzanie a odstránenie ich segregácie. Krajský súd potvrdil povinnosť žalovaných strán do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku vypracovať plán opatrení, ktoré povedú k účinnému odstráneniu a prevencii segregácie a povinnosť tento plán do dvoch rokov naplniť. Rozhodnutie je právoplatné a žalované strany sa nemôžu voči nemu odvolať.