V novembri 2023 sme v spolupráci s Amnesty International Slovensko vyzvali vládnych predstaviteľov k dôslednému využívaniu finančných zdrojov EÚ z plánu obnovy určených na reformy základného školstva spôsobom, ktorý bude dôsledne prispievať k desegregácii rómskych detí a podpore rôznorodosti žiakov a žiačok na základných školách. Výzvou komunikujeme naše vážne výhrady k aktuálne prebiehajúcemu riešeniu odstránenia dvojzmennej prevádzky na základných školách v blízkosti vylúčených rómskych komunít. Poukazujeme na to, že školy, ktoré navštevujú rómske deti z vylúčených komunít – je potrebné desegregovať. Toto úsilie si vyžaduje plánovanie a komplexný prístup, ktorý povedie aj k odstráneniu problému dvojzmennej prevádzky na týchto školách.