logo
logo
hľadať

POLICAJNÉ NÁSILIE

ČO JE POLICAJNÉ NÁSILIE

Násilie zo strany polície je porušením práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim
zaobchádzaním alebo trestaním, ktoré patrí každému človeku.

Úlohou polície je dbať na verejný poriadok a bezpečnosť nás všetkých. Pri výkone svojich právomocí však príslušníci a príslušníčky policajného zboru nesmú konať nad rámec toho, čo im zákon dovoľuje. Nikdy sa nesmú neodôvodnene uchýliť k žiadnemu fyzickému ani psychickému násiliu.

ČO ROBÍME

V našej práci sa dlhodobo venujeme odstraňovaniu policajného násilia a usilujeme sa o to, aby sa poškodené osoby domohli spravodlivosti. Hlavnú pozornosť dlhodobo venujeme policajnému násiliu s rasovým motívom, s ktorým sa u nás stretáva najmä rómska menšina.

V tejto oblasti:

 • uskutočňujeme prieskumné a monitorovacie aktivity;
 • sprostredkúvame bezplatné právne poradenstvo;
 • zabezpečujeme bezplatné právne zastupovania pre poškodené osoby v trestných konaniach s ohľadom na ich širší spoločenský význam, tzv. strategická litigácia;
 • uskutočňujeme vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť;
 • presadzujeme potrebné opatrenia na politickej úrovni;
 • poskytujeme informácie o prejavoch a výskyte policajného násilia na Slovensku medzinárodným inštitúciám.

AKO SA BRÁNIŤ

Policajnému násiliu sa môžete brániť:

 • sťažnosťou priamo nadriadenej osobe príslušníka alebo príslušníčky policajného zboru;
 • trestným oznámením Sekcii kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov a príslušníčok policajného zboru, ak sa domnievate, že konaním policajta alebo policajtky došlo k spáchaniu trestného činu.

ČO PRE VÁS VIEME UROBIŤ

V prípade, že sa stretnete s policajným násilím, pokojne nás kontaktujte.

V Poradni pre občianske a ľudské práva vám:

 • sprostredkujeme bezplatné právne poradenstvo – posúdime, či vo vašom prípade došlo k neodôvodnenému násiliu zo strany polície a porušeniu práva na ochranu pre neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a navrhneme možnosti právneho riešenia;
 • vo vybraných prípadoch sprostredkujeme aj bezplatné právne zastupovanie v trestnom konaní.

ČO SME DOSIAHLI

 • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie v medializovanom prípade týrania niekoľkých rómskych chlapcov z Luníka IX na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009;
 • sprostredkovali sme bezplatné právne zastupovanie viacerým osobám v ďalších medializovaných prípadoch policajných zásahov v Moldave nad Bodvou z roku 2013 a Vrbnici z roku 2015;
 • sprostredkovali sme právne zastupovanie desiatkam poškodených osôb , ktoré namietali násilie zo strany polície a mnohým ďalším sme sprostredkovali základné právne poradenstvo;
 • po vyčerpaní dostupných prostriedkov nápravy sme v mene poškodených osôb podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu;
 • vydali sme analýzu, ktorá popisuje zásady vyšetrovania prípadov mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, poukazuje na nedostatky v tejto oblasti na Slovensku a navrhuje potrebné zmeny;
 • vydali sme kritickú správu, v ktorej na základe našich skúseností z praxe popisujeme systémové nedostatky vo fungovaní inšpekcie ministerstva vnútra, zodpovednej za vyšetrovanie prípadov policajného násilia;
 • o nedostatkoch v oblasti ochrany pred násilím zo strany polície na Slovensku sme pravidelne poskytovali informácie medzinárodným orgánom OSN či Rady Európy.