V marci 2023 sme Výboru OSN proti mučeniu zaslali podanie, v ktorom popisujeme vybrané nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu vo vzťahu k rómskej menšine u nás. Pozornosť v ňom špecificky venujeme nedostatkom týkajúcim sa zabezpečenia spravodlivosti pre násilne sterilizované rómske ženy aj nedostatkom vo vyšetrovaní policajného násilia vrátane jeho rasového motívu a celkovej prevencii policajného násilia u nás.