logo
logo
hľadať

Venujte nám 2% z dane

Každý začiatok roka prináša možnosť darovať dve percentá dane z vášho príjmu. Môžete tak urobiť aj tento rok, aj Vaše 2% z dane nám umožnia pokračovať v našej práci na ochranu práv menšín. Spoločne prispejeme k tomu, aby na Slovensku boli práva menšín rešpektované, aby naša krajina tak bola lepším miestom pre život pre nás všetkých. Ďakujeme!

Tlačivo k 2% z dane vyplníte a stiahnete tu:

Ako postupovať pri darovaní 2 percent z dane Poradni?

Som zamestnanec či zamestnankyňa a zúčtovanie za mňa robí zamestnávateľ

 • Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
  • 2% z vašej zaplatenej dane;
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste  dobrovoľnícky pracovali.
 • Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia obsahujúceho zároveň identifikačné údaje Poradne pre občianske a ľudské práva spolu, s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Vyplnené vyhlásenie na poukázanie 2%(3) z dane s identifikačnými údajmi Poradne nájdete vyššie.

Som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 • Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €;
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Do daňového priznania vyplňte identifikačné údaje Poradne pre občianske a ľudské práva ako prijímateľa vašich 2%(3) z dane:
 • Obchodné meno a názov: Poradňa pre občianske a ľudské práva
  Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
  IČO: 37 86 72 70
  Právna forma: občianske združenie
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 • Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • Do daňového priznania vyplňte identifikačné údaje Poradne pre občianske a ľudské práva ako prijímateľa vašich 1%(2%) z dane:
 • Obchodné meno a názov: Poradňa pre občianske a ľudské práva
  Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
  IČO: 37 86 72 70
  Právna forma: občianske združenie
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom kalendárnom roku  až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom kalendárnom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).