Zapojili sme sa do medzirezortného pripomienkového konania a zaslali naše zásadné pripomienky k akčným plánom k vládnej Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov a Rómiek do roku 2030.

Minulý rok prijatá vládna stratégia v určila ciele, ktoré smerujú k odstraňovaniu segregácie rómskych komunít, výraznému pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní znevýhodnených Rómov a Rómiek, nediskriminácii a k zmene postojov a zlepšeniu spolužitia medzi rómskou menšinou a majoritou.

Úrad vlády v tomto období predložil na pripomienkovanie konkrétnejšie akčné plány, ktorými chce ciele stratégie v najbližších rokoch napĺňať.

Pripomienky, ktoré sme k akčným plánom zaslali, obsahujú viacero návrhov na zmeny či doplnenia, ktoré ich podľa nás môžu vylepšiť. Týkajú sa odstraňovania a predchádzania diskriminácie rómskej menšiny v rôznych oblastiach života, najmä vzdelávania, poskytovania zdravotnej starostlivosti či zamestnania.

Veríme, že ich vláda zohľadní, zapracuje do akčných plánov a úlohy v nich stanovené neostanú len na papieri, ale budú sa účinne uplatňovať aj v praxi.