Najvyšší súd SR odmietol naše dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave v prípade nami podanej verejnej žaloby, ktorou už od roku 2010 namietame diskriminačný dopad vybraných právnych ustanovení zákona o príspevku pri narodení dieťaťa na ženy a ich deti.

V praxi tak často dochádza k situáciám, že ženám, ktoré opustili po pôrode nemocnicu bez súhlasu zdravotníckeho personálu, nie je vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa.

Naše prieskumy potvrdzujú, že sa často jedná o rómske ženy, ktoré k odchodu z nemocníc vedú rôzne dôvody. Jedným z nich je aj diskriminačné zaobchádzanie a verbálne útoky, ktorým často rómske ženy v nemocniciach čelia.

My tvrdíme, že nemocnica nie je väzenie a každá žena sa môže slobodne rozhodnúť o tom ako dlho v nej ostane. V zahraničí sú často ženy prepúšťané už po pôrode a nemusia ostávať povinne v nemocnici niekoľko dní po pôrode, ako je to zaužívané u nás na Slovensku.

Dlhodobo sme aj s inými MVO vyzývali zodpovedné štátne inštitúcie, aby túto legislatívu zmenili, no tie to odmietli. Zmenu uvedenej právnej úpravy mimochodom už dávnejšie vláde z nami namietaných dôvodov odporučil Výbor OSN pre práva dieťaťa.

Od roku 2010 vedieme teda na súdoch strategické súdne konanie s cieľom, aby súdy konštatovali, že takáto právna úprava je diskriminačná. Súdy však našu žalobu zamietli. Teraz ich rozhodnutia potvrdil aj Najvyšší súd. Ten zamietol aj náš návrh obrátiť sa na Súdny dvor EÚ, aby posúdil, či uvedená legislatíva nie je v rozpore s právom EÚ.

Uvidíme, čo na to celé Ústavný súd SR, kam bude smerovať naša sťažnosť.