Listom vyzvali vládu, aby jej deklarované úsilie o riešenie problému dvojzmennej prevádzky na základných školách nezostalo len pri samotnom riešení kapacitných problémov a nepremyslenej výstavbe nových školských budov. Riešenia musia podľa nás cielene smerovať k desegregácii rómskych detí a podpore školskej rôznorodosti.

Vládu sme upozornili na to, že navyšovať školské kapacity v blízkosti segregovaných rómskych komunít nie je systémovým riešením, pretože nepovedie k odstráneniu ich segregácie.

Cestou je naopak čo najefektívnejšie využitie voľných školských kapacít na iných vzdialenejších základných školách, ktoré navštevujú deti z majority a zavedenie ďalších opatrení, ktoré zabezpečia rómskym deťom do týchto škôl účinný prístup, ako napríklad zabezpečenie účinnej školskej dopravy.

V liste sme poukázali aj na to, že odstraňovanie segregácie rómskych detí na školách by malo byť úzko previazané s odstraňovaním segregácie v bývaní. V niektorých lokalitách môže byť odstránenie rezidenčnej segregácie miestnej rómskej menšiny v súčasnosti najefektívnejšou alebo dokonca jedinou realizovateľnou cestou, ako naozaj zabezpečiť účinný prístup rómskych detí do vzdialenejších nesegregovaných základných škôl s dostatkom kapacít, ktoré navštevujú deti z majority.

Slovensko môže na riešenie problému dvojzmennej prevádzky na školách získať výrazné finančné prostriedky z plánu obnovy. Bolo by veľkou premárnenou šancou, ak by tieto prostriedky nevyužila s cieľom dôsledne odstraňovať existujúcu segregáciu rómskych detí na preplnených rómskych školách.

V našom liste sme vláde zdôraznili, že využívanie finančných zdrojov Európskej únie spôsobom, ktorý by podporoval alebo udržiaval segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní je v rozpore s právom EÚ a povedie zo strany Európskej komisie k sankciám.

Využitie zdrojov plánu obnovy v tejto oblasti budeme pozorne sledovať a v prípade, že budú prispievať alebo udržiavať segregáciu vo vzdelávaní – využijeme dostupné právne prostriedky ochrany, ktoré právo EÚ ponúka.