Okresný súd v Prešove na dnešnom pojednávaní vyhovel našej antidiskriminačnej žalobe  v  prípade segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni. Rozhodol, že k segregácií rómskych detí na tejto škole dochádza v dôsledku prijatých rozhodnutí žalovaných štátnych inštitúcií o určení spoločného školského obvodu v danej lokalite ako aj v dôsledku ich dlhodobej nečinnosti. Žalovaných súd zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia.

Antidiskriminačnú verejnú žalobu sme ako mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva – podali proti Ministerstvu školstva SR a  právnemu predchodcovi Regionálneho úradu školskej správy v Prešove v januári 2016. V strategickom súdnom spore sme namietali, že žalované štátne orgány nielenže škole neposkytli potrebnú podporu, ale ešte ju svojimi rozhodnutiami o určení školských obvodov a nečinnosťou postavili do situácie, keď kvôli nedostatku kapacít musela začať vzdelávať časť detí v rómskych triedach aj na druhej zmene.

Na súde sme sa domáhali toho, aby súd žalované štátne inštitúcie zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia.

V rámci súdneho konania poskytla súdu svoje stanovisko aj  bývalá Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá situáciu v danej lokalite z vlastnej iniciatívy zmapovala. Jej stanovisko v súdnom konaní podporilo našu argumentáciu.

Okresný súd v Prešove o našej žaloba po prvý krát rozhodoval už vo februári 2019, pričom svojím rozsudkom našu žalobu zamietol. Jeho rozsudok následne Krajský súd v Prešove z augusta 2020 v celom rozsahu potvrdil.

Proti rozsudku krajského súdu sme podali  dovolanie na Najvyšší súd SR. Ten svojím uznesením z marca 2023, zrušil rozsudky krajského a okresného súdu a vec opätovne vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie. Podľa Najvyššieho súdu sme v konaní ako žalujúca strana uniesli svoju časť dôkazného bremena. Bolo na žalovaných štátnych inštitúciách, aby preukázali, že svojim rozhodnutiami nediskriminovali.

Okresný súd pojednávaní dňa 6.11.2023, viazaný aj právnym názorom najvyššieho súdu, našej žalobe vyhovel. Rozhodol, že žalované štátne inštitúcie sa dopustili diskriminácie – a to  prijatím rozhodnutí o určení školského obvodu, ktorými udržali existujúcu segregáciu rómskych detí na škole v Terni ako aj  neprijatím účinných opatrení na predchádzanie a odstránenie ich segregácie.

Okresný súd rozsudok ústne vyhlásil, jeho písomné vyhotovenie zatiaľ nebolo stranám sporu doručené.    

V rámci ústneho odôvodnenia na pojednávaní súd konštatoval, že žalované štátne inštitúcie nevytvorili podmienky, aby základná škola v Terni mohla všetky deti vzdelávať inkluzívne. Súd vytkol žalovanému školskému úradu, že nedostatočne vykonal analýzu kapacít okolitých škôl, pričom zameral sa len na ich dopravnú dostupnosť, ktorá podľa súdu nemôže byť rozhodujúcim faktorom pri desegregácii a neanalyzoval kapacity v meste Prešov a okolitých obciach. Súd taktiež konštatoval, že desegregačným riešením nemôže byť výstavbe novej školy v Malom Slivníku, pretože je predpoklad, že tá by bola s prevahou rómskych detí, či by bolo aj v zmysle rozhodnutí najvyššieho súdu nezákonné.

Žalovaným okresný súd uložil povinnosť do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku vypracovať plán opatrení, ktoré povedú k účinnému odstráneniu a prevencii segregácie a povinnosť tento plán do dvoch rokov naplniť.    

Vanda Durbáková, právna zástupkyňa Poradne pre občianske a ľudské práva ako žalobcu v súdnom konaní k rozsudku povedala:

„Je to ďalší zo série rozsudkov, ktoré potvrdzujú zodpovednosť štátnych inštitúcii vrátane ministerstva školstva za diskrimináciu rómskych detí v slovenskom školstve. Vytvára na ne ďalší dôležitý právny tlak, aby prijímali účinné opatrenia na potieranie segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Štátne orgány jednoducho musia určovať školské obvody tak, aby podporovali rôznorodosť detí naprieč základnými školami a neprispievali k segregácii znevýhodnených rómskych detí. Dnešný rozsudok ich k tomu zaväzuje. Musia tak prísť s účinnými komplexnými opatreniami, ktoré povedú k desegregácii na dotknutej škole v Terni.“  

Rozhodnutie nie je právoplatné a žalované strany sa môžu voči rozsudku odvolať.

Bližší kontext prípadu:

Poradňa žalobou reagovala na situáciu, ktorá v obci Terňa vznikla v roku 2014. Obce ako zriaďovateľ školy vtedy vypovedala zmluvu o spoločnom školskom obvode pre deti navštevujúce 1.- 4. ročník s vedľajšou obcou Malý Slivník. Urobila tak v snahe znížiť počet detí na miestnej škole s ohľadom na jej obmedzené priestorové kapacity. Škole reálne hrozilo, že bude musieť začať časť detí vzdelávať na poobedňajšej zmene. Deti pochádzajúce z Malého Slivníka, ktoré školu v Terni navštevujú, sú pritom rómskeho pôvodu a čelia sociálnemu znevýhodneniu.

Obec Malý Slivník, ktorá vlastnú základnú školu nemá, sa pokúšala uzavrieť zmluvu o spoločnom školstvom obvode s inou obcou v okolí, no neúspešne. Preto sa podľa zákona obrátila na okresný úrad v Prešove, aby túto situáciu vyriešil a určil spádovú školu pre deti z Malého Slivníka tak, aby nebola ohrozená ich povinná školská dochádzka. Okresný úrad v Prešove však svojim rozhodnutiami v rokoch 2014 a 2016 opätovne určil za spádovú školu pre deti z Malého Slivníka, školu v Terni. Obec Terňa sa voči rozhodnutiu odvolala a namietala, že na viacerých základných školách v okolí v ostatných rokoch počet školopovinných detí klesal a že majú voľné školské kapacity. Ministerstvo školstva ich odvolanie zamietlo. V dôsledku kapacitných problémov tak bola škola v Terni nútená začať vzdelávať časť rómskych detí z Malého Slivníka v triedach na poobedňajšej zmene a v etnicky homogénnych triedach, pričom táto situácia dlhodobo pretrváva.

Chceme poďakovať všetkým donorom, ktorí dlhodobo podporujú naše strategické vedenie súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a v rámci neho aj prácu na tomto prípade a umožnili nám tak dosiahnuť toto súdne rozhodnutie.

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.