V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme podali pripomienky k návrhu novely školského zákona, ktorá navrhuje zakotviť do našej právnej úpravy aj definíciu školskej segregácie.

V našich pripomienkach navrhuje najmä, aby :

  • definícia segregácie ako formy diskriminácie bola súčasťou antidiskriminačného a nielen  školského zákona
  • segregácia bola zakázaná z diskriminačných dôvodov akými sú rasa, etnický pôvod, sociálne postavenie či zdravotné znevýhodnenie
  • zákaz diskriminácie nebol vnímaný ako tzv, podporné opatrenie, ale ako všeobecný princíp, z ktorého majú školy vychádzať pri výchove a vzdelávaní
  • boli zachované právne možnosti brániť sa segregácii antidiskriminačnou žalobou
  • za segregáciu bolo považované aj neprijatie preventívnych opatrení na jej predchádzanie.

Zároveň poukazujeme na to, že prijatie definície segregácie nestačí a zodpovedné štátne inštitúcie musia predovšetkým prijímať účinné opatrenia, ktoré povedú k desegregácii našich škôl.