Mestský súdu Bratislava IV zamietol časť žaloby, ktorou sme sa domáhali, aby žalovaný štát zostúpený ministerstvom školstva napravil segregáciu rómskych detí na základnej škole v obci Muránska Dlhá Lúka. Vyplýva to z jeho rozsudku zo dňa 21.5.2024, ktorý nám bol doručený v týchto dňoch. O segregácii na tejto škole v júli 2023 už právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR. Mestský súd rozhodoval len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole. Naša mimovládna organizácia vedie od roku 2015 v tejto veci strategické súdne konanie.

Vanda Durbáková,  právna zástupkyňa Poradne v tejto veci k rozhodnutiu povedala:

„Mestský súd Bratislava IV zamietol časť žaloby, ktorou sa Poradňa ako žalobca domáhala, aby žalované ministerstvo napravilo protiprávny stav spočívajúci v  segregácii rómskych deti na základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke a zabránilo jej vzniku do budúcna. Je prekvapujúce, že mestský súd tento náš nárok považoval za nedostatočne určitý. Súd v zásade žiadal od žalobcu, aby navrhol konkrétne opatrenia, ktoré má žalované ministerstvo prijať, aby napravilo protiprávny stav.  Rozsudok považujem v tejto časti za nedostatočne odôvodnený a aj preto voči nemu podáme odvolanie.“

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne k rozhodnutiu dodal:

“Sme presvedčení, že je  zodpovednosťou ministerstva školstva navrhnúť v tomto prípade adresné a účinné desegregačné opatrenia a následne ich realizovať. Súd to nemôže požadovať od nás ako mimovládnej organizácie. Je paradoxné, že ministerstvo aktuálne plánuje realizáciu národného desegregačného projektu, v rámci ktorého sa majú vypracovať desegregačné plány vo vybraných lokalitách, v ktorých rómske deti čelia školskej segregácii. V tomto súdnom konaní sa pritom ďalej dištancuje od svojej zodpovednosti naplánovať riešenia a odstrániť segregáciu 50 rómskych detí, ktoré navštevujú školu v Muránskej Dlhej Lúke. Ministerstvo už dávno malo prijať zodpovednosť a konať – nie sa takmer desať rokov súdiť.“            

V prípade sme podali verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona v roku 2015. V súdnom konaní sme namietali, že štát, zastúpený ministerstvom školstva, neprijímaním dostatočných preventívnych opatrení na ochranu pred diskrimináciou a opatrení na odstránenie diskriminácie rómskych detí na základnej škole Muránska Dlhá Lúka na základe ich etnického pôvodu, porušuje domáce a medzinárodné právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou.

Znevýhodnená rómska komunita v Muránskej Dlhej Lúke žije dlhodobo mimo hlavnej zástavby obce a je rezidenčne segregovaná. Pred školským rokom 2015/2016 navštevovali všetky deti z tejto komunity až do 4. ročníka čisto rómsku školu, ktorá fungovala v priestoroch rodinného domu v centre obce. Na druhom stupni rómske deti vo vzdelávaní pokračovali na iných základných školách v okolitých obciach. Školopovinné nerómske deti z obce miestnu školu nenavštevovali, pretože ich rodičia už od 1. ročníka prihlasovali do iných základných škôl v okolí.

Verejnou žalobou sme reagovali na uvedené okolnosti vzdelávania rómskych detí v obci a ďalší negatívny vývoj v tomto smere, ku ktorému došlo v rokoch 2014-2015. Ministerstvo školstva s cieľom vyriešiť nedostatočné kapacity budovy miestnej základnej školy sa v roku 2014 rozhodlo zo štátneho rozpočtu zafinancovať výstavbu novej modulovej (kontajnerovej) budovy základnej školy. Tá vyrástla  na pozemku mimo zástavby obce – v bezprostrednej blízkosti rezidenčne segregovanej rómskej komunity Rúbanka. V  Poradni sme toto riešenie považovali  za nesystémové, prehlbujúce existujúcu segregáciu rómskych detí z obce. V  konaní sme namietali, že vzdelávanie v etnicky segregovanej škole nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovný prístup k vzdelaniu a navrhovali ich inklúziu na iných školách, ktoré navštevujú nerómske deti.

Okresný súd Bratislava III rozsudkom z februára 2020 našu žalobu zamietol a odvolací Krajský súd v Bratislave rozsudkom v októbri 2021 rozsudok okresného súdu v celom rozsahu potvrdil. Na základe nášho dovolania však Najvyšší súd SR rozsudkom v júli 2023 rozsudky nižších súdov v podstatnej časti zmenil. V súlade s našim právnym názorom rozhodol, že vzdelávaním rómskych detí v škole navštevovanej výlučne rómskymi deťmi postavenej v blízkosti znevýhodnenej rómskej komunity v Muránskej Dlhej Lúke – časti Rúbanka, došlo k ich segregácii. Na tento záver, nemá vplyv neexistencia motívu cielene diskriminovať rómske deti, ani existencia legitímneho cieľa zabezpečiť prístup k vzdelaniu detí najbližšie k ich bydlisku. Mestský súd Bratislava IV mal rozhodovať už len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole a prijatia opatrení na zabránenie segregácie do budúcna.

Konkrétne sme sa domáhali, aby súd zaviazal žalovanú stranu k tomu, aby do 6 mesiacov od doručenia rozsudku odstránila segregáciu rómskych detí na základnej škole Muránska Dlhá Lúka a do budúcna jej zabránila.  

Mestský súd Bratislava IV rozsudkom z dňa 21.5.2024 príslušnej časti nášho návrhu nevyhovel s konštatovaním, že je podľa jeho názoru nevykonateľný. Náš návrh nepovažoval za dostatočne presný, určitý a zrozumiteľný. Bližšie tento svoj záver neodôvodnil.

Rozhodnutie nie je právoplatné. Poradňa ako žalobca voči nemu podá odvolanie a prípad tak opäť poputuje na Krajský súd v Bratislave.

K rozsudku súdu sme vydali tlačovú správu.