Európska komisia vydala správu, ktorá ponúka podrobný náhľad na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy vrátane antidiskriminačného zákona na Slovensku v roku 2020. j Správu spracovala naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková v rámci jej spolupráce s Európskou sieťou právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu.

Správa okrem právneho rámca a analýzy uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku zahŕňa aj informácie o viacerých prípadoch diskriminácie, ktorým sa v Poradni právne venujeme. Správa sa zameriava nielen na diskrimináciu z dôvodu etnického pôvodu a rasy, ale aj iných diskriminačných dôvodov ako sú vek, zdravotné znevýhodnenie, sexuálna orientácia či náboženské vierovyznanie.