Dňa 11. marca 2022 sme na stretnutí organizovanom mimovládnou organizáciou eduRoma spoločne so zástupcami a zástupkyňami štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácii diskutovali o možnej definícii segregácie v našom právnom poriadku. Za Poradňu sme na stretnutí a v našich písomných pripomienkach zdôraznili najmä, že:

  • nespochybňujeme možný prínos kvalitnej definície segregácie vo vzdelávaní v legislatíve z hľadiska posilnenia desegregačných snáh v našej spoločnosti a prevencie segregácie. Z nášho pohľadu vychádzajúceho z našej právnej praxe pri vedení stretegických súdnych sporov v tejto oblasti však nie je tak zásadný;
  • pre odstraňovanie segregácie vnímame ako kľúčové najmä presadzovanie a prijímanie dlhodobých opatrení, ktoré by okrem iného viedli k tvorbe desegregačných plánov na rôznych úrovniach a ich napĺňaniu, vrátane cieleného nastavenia školských obvodov, podpory rôznorodosti detí na školách, zmierňovania rezidenčnej segregácie rómskych komunít a masívnej podpory škôl tak, aby dokázali vzdelávať inkluzívne;
  • právne vhodné by podľa nás bolo, ak by segregácia bola definovaná ako jedna z foriem diskriminácie priamo v antidiskriminačnom zákone, a to nielen pre oblasť školstva, ale aj v iných oblastiach ako je napr. bývanie či zdravotná starostlivosť;
  • je nevyhnutné, aby definícia segregácie v našom právnom poriadku vychádzala z medzinárodného práva a zahŕňala aj samovoľnú segregáciu, ktorá vzniká, bez ohľadu na zlý úmysel alebo cielené konanie zo strany štátnych inštitúcií či škôl alebo nie.
  • Ďakujeme organizátorom za príležitosť prezentovať náš odborný pohľad na vec. Veríme, že aj ten prispeje k tomu, že zodpovedné štátne inštitúcie konečne začnú prijímať opatrovanie na odstraňovanie segregácie rómskych detí na školách.

Ďakujeme organizátorom za príležitosť prezentovať náš odborný pohľad na vec. Veríme, že aj ten prispeje k tomu, že zodpovedné štátne inštitúcie konečne začnú prijímať opatrovanie na odstraňovanie segregácie rómskych detí na školách.