Category Archives: Čo je nové

Alternatívna správa k Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien

V spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) sme zaslali alternatívnu správu Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW), v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien na Slovensku. Zameriavame sa predovšetkým na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k rómskym ženám u nás. Je to v tomto roku už naša tretia alternatívna správa adresovaná orgánom OSN, ktoré dohliadajú na uplatňovanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach vo svete.

Správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 778 KB)

Výbor OSN: Slovenskí politici nesmú tolerovať policajné násilie proti Rómom

Poradňa v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov vydala tlačovú správu, týkajúcu sa záverečných zistení Výboru OSN proti mučeniu (CAT), ktorý posudzoval dodržiavanie záväzného Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zo strany Slovenska. Výbor CAT vyjadril okrem iného znepokojenie nad nedostatkami vo vyšetrovaní  prípadov možného policajného násilia proti Rómom zo strany polície, ako aj dlhodobo nevyšetrenou praxou nútených sterilizácií rómskych žien.

Tlačová správa je dostupná tu: (PDF, 180 KB)

Alternatívna správa k Výboru OSN proti mučeniu

Naša spolupráca s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) pokračuje. Nedávno sme spoločne zaslali alternatívnu správu k Výboru OSN proti mučeniu, v ktorej popisujeme pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na Slovensku. Zameriavame sa na vybrané oblasti, týkajúce sa uplatňovania tohto medzinárodného dohovoru vo vzťahu k príslušníkom/-čkam rómskej menšiny u nás.

Správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 824 KB)

Alternatívna správa k Výboru OSN pre práva dieťaťa

Poradňa v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) vypracovala alternatívnu správu, v ktorej popisujeme nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska. Správu sme adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín. V našej správe sa sa  špecificky venujeme pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku.

Správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 802 KB)

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala tlačovú správu k vydanej kritickej správe Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku – kritická správa za rok 2014. V správe popisujeme viaceré nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku na základe našich skúseností so zabezpečovaním právnej pomoci v tejto oblasti v ostatných rokoch.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: (WORD, 435 KB)

 

Monitoring vybraných právnych predpisov a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Poradňa v ostatných týždňoch uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a  analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerali sme sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/-čkam rómskej menšiny.

Analýza je v elektronickej podobe dostupná tu: (PDF, 258 KB)

Sponzori

 

 

 

Našu činnosť podporili: